Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Doğalgaz Borcu Sorgulama

Doğalgaz kullanımı sonucunda oluşan borcunuzu öğrenebilmek için hangi dağıtım firmasının size hizmet ettiğini bilmeniz ve daha sonra panelden bölgedeki dağıtım firmasının adını seçip, abone bilgilerinizi (numaranızı) yazarak doğalgaz faturanıza ait borcu sorgulamanız gerekmektedir.

Türkiye’nin birçok bölgesinde doğalgaz yakıtının dağıtımı ve tedarik edilmesi bölgelere göre belirtilmiş firmalar tarafından yapılmaktadır. Bu firmalardan bazıları; Bursa Gaz, İGDAŞ, KIRGAZ Doğalgaz, İzmir Gaz, Düzce Ereğli Doğalgaz, Niğde Gaz ve Aksaray Gaz’dır.

Doğalgaz borcu sorgulama İGDAŞ, İzmir Gaz veya Bursa Gaz şeklinde hangi firmadan hizmet alıyorsanız o firmanın sonuçlarını vermektedir. Bazen bütün dağıtım firmalarına ait bilgi ve sonuçlara aynı panelden ulaşmak zor olabilir, biz bunu göz önünde bulundurarak bütün firmalara ait sorguları aynı panelin içerisinde bir araya getirdik.